Communicatie

Print

Communiceren is meer dan praten met elkaar....

Als we met elkaar spreken hebben we al gauw het idee dat we communiceren. We gebruiken woorden en we gaan er gemakkelijk vanuit dat die woorden duidelijk zijn. Toch kom je in de praktijk vaak situaties tegen die ongemakkelijk of onduidelijk zijn. Miscommunicatie is aan de orde van de dag.
Allereerst is er het spel van zender en ontvanger. Zendt de zender ook daadwerkelijk duidelijke signalen uit?  Worden die signalen ook helder ontvangen?
Is de boodschap wel duidelijk? Kan de boodschap misschien anders worden beluisterd dan dat hij is verteld? Wil de gesprekspartner de boodschap wel horen? Kan hij of zij de boodschap verstaan? Welke emotie kleurt de ontvangst en is de boodschapper daarvan op de hoogte?
Welke kritiek zit er verscholen in de boodschap? Welk waardeoordeel wordt uitgesproken?

Er zijn nogal wat factoren die een heldere communicatie in de weg staan. Gesprekken lopen moeilijk of de kern wordt niet geraakt.

In trainingen leer je om zo effectief mogelijk om te gaan met verschillende vormen van communicatie en gesprekken. Ik geef een paar voorbeelden van trainingen:

Algemene communicatie:
.... Vooral gericht op kennis van verschillende aspecten van communicatie. Taal, lichaamstaal, positie en houding en gedrag komen hier aan de orde. De training wordt ondersteund door verschillende theorieen en methodieken, zoals de "Roos van Leary", DISC, De petten van BONO.

Het voeren van gelijkwaardige tweegesprekken:
.... Het accent bij deze training ligt bij het voeren van functioneringsgesprekken. Naast kennis en inzicht wordt vooral ook geoefend met het communiceren zonder waardeoordeel, zoals beschreven in de theorie van het "geweldloos communiceren".

Het voeren van ongelijkwaardige tweegesprekken:
.... Deze training richt zich voornamelijk op het beoordelen van medewerkers. Het overbrengen van een heldere, eenduidige boodschap, staat centraal. Het resultaat bestaat uit het creëren van heldere werk- en resultaatverwachtingen.

Geven en ontvangen van Feedback :
....In werksituaties wordt veel gebruik gemaakt van Feedback als coachingsinstrument. In deze training leren deelnemers effectief om te gaan met het instrument. Feedback is anders dan kritiek geven en nemen. het garandeert betere werkafspraken, werkresultaten en werksfeer. reflectie en zelfreflectie zijn bijzondere instrumenten om effectief feedback te geven en te ontvangen.

Effectief vergaderen:
.... Het uitvoeren van een effectieve vergadering komt neer op: helder agenderen, gestructureerd vergaderen, duidelijke afspraken maken en helder notuleren en afsluiten met duidelijke werkafspraken. Al deze aspecten worden specifiek belicht. In deze training wordt ook geoefend in het spelen van de rol van inspirerende voorzitter en het helder formuleren en bediscussieren van voorstellen en standpunten. Ook het nemen en vastleggen van afspraken komt volop aan bod.

Onderhandelen:
.... Zowel het zachte als het harde onderhandelen vormen uitgangspunt van de training. Deelnemers krijgen inzicht in de techniek en de tactiek van het onderhandelen.

Het voeren van werkbesprekingen:
.... In de training leren deelnemers om snel, effectief en duidelijk met opdrachten, vragen en verwachtingen te communiceren. Naast de structuur wordt veel aandacht geschonken aan het communiceren in de geest van het team.

Conflicthantering:
.... Wanneer spreken we van een conflict en hoe gaan we professiooneel om met tegenstellingen in gedrag, visie en werkopvatting. Persoonlijkheden willen nog wel eens botsen. Niet iedereen is het met elkaar eens. Deze training gaat in op alle aspecten van conflicten, van herkennen en erkennen tot oplossen en verwerken.

Maatwerktrainingen:
De meeste trainingen komen tot stand in een overeenkomst met de opdrachtgever en de deelnemers. De inhoud van elke training staat vooraf ter bespreking en is in sterke mate afhankelijk van de wensen van de opdrachtgever en de deelnemers. De invulling en de uitvoering van de trainingen kan dus sterk variëren.